PATIENTSIKKERHED

 

Her i klinikken bestræber vi os på at give en behandling af høj kvalitet. Hvis du som patient eller pårørende mener, at den behandling, du eller dine pårørende har modtaget, skulle være mangelfuld, har I forskellige måder at reagere på.

 

Først og fremmest er det vigtigt for mig som speciallæge at modtage tilbagemeldinger, hvis der er behandlinger, som ikke har hjulpet som forventet. Især hvis der er sket noget i behandlingen, som I mener, har været til skade. Skulle dette være tilfældet, må du meget gerne henvende dig til mig. Du kan se mine kontaktoplysninger her.

 

Herudover har du mulighed for at:

 

Rapportere en utilsigtet hændelse som patient eller pårørende hos Styrelsen for Patientsikkerhed. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: ’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet'. Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

 

Du kan klage over sundhedsfaglig virksomhed via Patientombuddet. Klagen kan omhandle: Undersøgelse, diagnose, behandling, information om samtykke, aktindsigt, sundhedspersoners tavshedspligt og sundhedspersoners erklæringer. Klagen skal fremsendes skriftligt og være indsendt inden 2 år efter, at klageren første gang fik mistanke om eller burde have fået mistanke om svigt i behandlingen. Klagen skal dog senest være indsendt 5 år efter at behandlingen fandt sted. Du har selvfølgelig ret til at få et tilbud om dialog, hvilket klinikken forholder sig imødekommende overfor. Hvis du herefter vælger at opretholde klagen, afgiver klinikken de krævede skriftlige svar inden for tidsfristen. Klagen sendes til: Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. mail: pob@patientombuddet.dk Du kan henvende sig til Patientkontoret i Region Syddanmark (tlf. 76631490) med hensyn til at få hjælp til udfærdigelse af klagen.

 

Du kan klage over serviceniveauet via henvendelse til Region Syddanmark. Klagen behandles i det Regionale Samarbejdsudvalg. Patientens klage skal være fremsendt til Region Syddanmark senest 6 uger efter hændelsen.

 

Såfremt en patient kommer til skade i forbindelse med behandling i klinikken, er det Patientforsikringens opgave at sikre, at en patient får den erstatning vedkommende er berettiget til efter loven. Lægen har pligt til at informere patienten om erstatningsordningen, hvis der er mistanke om behandlings- eller lægemiddelskade. Tildeling af patientforsikring er ikke betinget af, at patienten klager, men kan være ledsaget af en klage.

 

Copyright © 2017

Niels Erik Petersen,

Martin Nørgaard Petersen